1 2 3 exit
 

Verkoopsvoorwaarden

TOEPASSINGSGEBIED

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en aankopen die worden gedaan via de webshop www.kampeerder.be


EIGENAAR EN TOEPASSING

Deze website behoort toe aan

 • De Kampeerder BVBA,
  met maatschappelijke zetel:
  Leopoldstraat 21
  2000 Antwerpen
  info@kampeerder.be
  ondernemingsnr BE 0420.139.563

verder genoemd de verkoper, de websitehouder of de ondernemer.

 • Deze algemene verkoopsvoorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene of bijzondere voorwaarden van de klant.
 • De websitehouder kan de bepalingen van huidige algemene voorwaarden steeds eenzijdig wijzigen.
 • De bescherming van persoonsgegevens is onderworpen aan ons Privacybeleid
 • Het gebruik van de website is onderworpen aan een Disclaimer

PRIJZEN EN KORTING

 • Alle prijzen op de website zijn in Euro en zijn incl. BTW en Kosten (BEBAT, RECUPEL)
 • De prijzen zijn exclusief eventuele verzendkosten. De berekening van de bijkomende verzendkosten kan op elk ogenblik geraadpleegd worden bij Verzendkosten.
 • Prijzen bij artikels met meerdere opties kunnen verschillen bij verschillende maten/lengtes/kleuren/... De prijs past zich automatisch aan wanneer u de gewenste optie selecteert.
 • Promo's worden duidelijk weergegeven, de doorstreepte prijs is de originele prijs zonder korting, de andere vermelde prijs is de kortingsprijs. Voor kortingsartikelen wordt geen tegoedbon gegeven.
 • Tegoedbons zijn (nog) niet bruikbaar op de website en zijn enkel te gebruiken in onze 2 fysieke winkels.

VERZENDKOSTEN

U krijgt de optie om uw pakket te komen afhalen in één van onze winkels of te laten verzenden naar een gewenst adres. Bij verzending komt er portkost bij, de berekening van deze bijkomende verzendkosten kan op elk ogenblik geraadpleegd worden bij Verzendkosten.

Zodra wij uw bestelling verwerkt hebben ontvangt u van ons een mailtje wanneer het pakket klaarstaat voor verzending (of ophaling). In dit mailtje vindt u ook een barcode terug die u kan invoeren op de bpost track and trace om de status van uw pakket op te volgen bij Bpost. Onze pakketten worden dagelijks opgehaald door Bpost.


LEVERINGSTERMIJN

Deze is afhankelijk van de voorradigheid van het artikel en het leveringsadres. Meer info vind u op de pagina Leveringstermijn.

Zodra wij uw bestelling verwerkt hebben ontvangt u van ons een mailtje wanneer het pakket klaarstaat voor verzending (of ophaling). In dit mailtje vindt u ook een barcode terug die u kan invoeren op de bpost track and trace om de status van uw pakket op te volgen bij Bpost. Onze pakketten worden dagelijks opgehaald door Bpost.

De leveringstermijnen vermeld op de website zijn indicatief. Er zal steeds een maximale leveringstermijn van 30 dagen gelden tenzij anders overeengekomen per mail of telefonisch. De leveringstermijn neemt aanvang op de dag volgend op die waarop de klant zijn bestelling heeft geplaatst op de website. Indien de geplande leveringsdatum wordt overschreden door een fout van de verkoper dan kan de klant zonder kosten en met een eenvoudige kennisgeving de bestelling annuleren. Dit is enkel mogelijk indien de bestelde goederen op dat ogenblik nog niet verzonden werden. Binnen de 30 dagen na de annulatie zal de klant de reeds betaalde bedragen terugbetaald krijgen.


LEVERING

Het risico wordt overgedragen aan de klant vanaf het ogenblik van de levering of de afhaling van de goederen. Vanaf dat ogenblik draagt de klant het risico voor verlies, diefstal en gedeeltelijke of volledige vernieling van de goederen. Het eigendom wordt pas overgedragen vanaf de volledige betaling van de prijs door de klant.

Als de goederen niet kunnen worden afgeleverd op het opgegeven adres, dan kan de verkoper zich het recht voorbehouden om de overeenkomst te beëindigen, onverminderd andere rechten onder de overeenkomst en de wet. De klant zal verwittigd worden van de beëindiging van de overeenkomst. Alle kosten hieraan verbonden zijn ten laste van de klant.


BETALINGEN

Betalingen gebeuren vooraf aan de levering via het elektronisch betalingssysteem voorzien op de website.
Al onze elektronische betalingen werken via de beveiligde SSL module van OGONE. U wordt hierbij even van onze site doorverwezen naar OGONE-module (https://secure.ogone.com) of de KBC-omgeving. Controleer zeker dat er voor de hyperlink een 'Slotje' staat afgebeeld en de hyperlink start met https wat u hier invult kan ook De Kampeerder - K2 niet zien, dit verzekert de veiligheid van de gegevensoverdracht.

 • Bancontact/Mister Cash: betaal eenvoudig online met uw Bancontact of Mister Cash betaalkaart. Houd uw kaartnummer, vervaldatum en eventueel uw SecureCode gereed.
 • Visa: betaal met uw VISA creditcard
 • Mastercard: betaal met uw Mastercard creditcard
 • KBC: betaal via het betaalplatform van KBC zelf
 • iDeal: betaal via het betaalplatform van uw Nederlandse bank

Overschrijving: in uitzonderlijke gevallen kan er per overschrijving betaald worden. Neem hiervoor contact met ons op.

 • De Kampeerder BVBA
  IBAN: BE65 7376 2000 0296
  BIC code: KREDBEBB

Indien de factuur gebeurlijk niet op de vervaldag werd voldaan, is er van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd, berekend conform de wettelijke interestvoet.

Indien de facturen 15 dagen nà het versturen van de ingebrekestelling nog steeds onbetaald blijven, dan is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een forfaitaire vergoeding gelijk aan 10% van het factuurbedrag verschuldigd met een minimum van €50.


HERROEPINGSRECHT

De klant heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 30 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Meer gedetailleerde info en de voorwaarden voor het uitoefenen van dit recht vind u bij Omruilen en Retours.


AANSPRAKELIJKHEID

De verkoper is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals financiële verliezen aan intresten of beleggingen of verhoopte winsten, gevolgen van een staking, verhoging van de algemene kosten, enz. Indien mogelijk zal de verkoper de fout op eigen kosten herstellen. De klant zal in dat geval geen aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding. Indien de klant van zijn eventueel recht op schadevergoeding gebruik wil maken, dient hij dit binnen de 6 weken na het zich voordoen van de vermeende fout van de verkoper te melden via aangetekend schrijven. Dit op straffe van verval van dit recht. De aansprakelijkheid van de verkoper is steeds beperkt tot het bedrag van de bestelling.

Deze algemene voorwaarden sluiten de aansprakelijkheid voor bedrog, opzet, grove fout, dood of lichamelijke schade niet uit.


KLACHTEN

Alle klachten moeten worden gemeld binnen de zeven werkdagen vanaf de levering ofwel op volgend email adres: webshop@kampeerder.be ofwel door middel van een aangetekend schrijven. Indien de klacht als gegrond wordt bevonden, zal de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zijn tot herstelling of omruiling.


GARANTIE


De garantietermijn op onze goederen is 2 jaar.

Op de aankopen als consument is de wettelijke garantie van toepassing. De wettelijke regeling vindt zijn oorsprong in een Europese richtlijn van 1999 (1999/44/EG). Die werd omgezet in Belgische wetgeving (wet van 1 september 2004) en is opgenomen in het burgerlijk wetboek (art. 1649bis-1649octies).


meer info: https://economie.fgov.be/nl/themas/online/belmed-onlinebemiddeling/alternatieve/topics-de-kijker/garantiegeschillen/garantieregeling

OVERMACHT

De verkoper is bevrijd van zijn verbintenissen in geval van overmacht. Als gevallen van overmacht worden steeds beschouwd : brand, technische stoornissen, computeruitval en alle situaties die de werking ernstig bemoeilijken.
Indien er zich effectief een geval van overmacht voordoet, is de verkoper bevrijd van zijn verplichtingen, zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en dit zolang de oorzaak en de gevolgen van overmacht bestaan. De verplichtingen, aldus geschorst, zullen opnieuw uitgevoerd worden vanaf het ogenblik dat de gevolgen of de oorzaak van niet-uitvoering verdwijnen.


TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht.
In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de verkoper bevoegd.

Uitgebreide info vindt u terug op de website van de FOD Economie

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2013022819&table_name=wet


  Art. VI.46.[1 § 1. De onderneming verstrekt de in artikel VI.45, § 1, genoemde informatie aan de consument of stelt deze beschikbaar, op een wijze die passend is voor de gebruikte techniek voor communicatie op afstand, in een duidelijke en begrijpelijke taal. Voor zover deze informatie op een duurzame gegevensdrager wordt verstrekt, is zij in leesbare vorm.
  § 2. Indien een overeenkomst op afstand die op elektronische wijze wordt gesloten een betalingsverplichting voor de consument inhoudt, wijst de onderneming de consument op duidelijke en in het oog springende manier en onmiddellijk voordat de consument zijn bestelling plaatst, op de in artikel VI.45, § 1, 1°, 5°, 15° en 16°, genoemde informatie.
  De onderneming ziet erop toe dat de consument bij het plaatsen van zijn bestelling, uitdrukkelijk erkent dat de bestelling een betalingsverplichting inhoudt. Indien het plaatsen van een bestelling inhoudt dat een knop of een soortgelijke functie moet worden aangeklikt, wordt de knop of soortgelijke functie op een goed leesbare wijze aangemerkt met alleen de woorden "bestelling met betalingsverplichting" of een overeenkomstige ondubbelzinnige formulering waaruit blijkt dat het plaatsen van de bestelling een verplichting inhoudt om de onderneming te betalen. Indien aan de bepalingen van dit lid niet is voldaan is de consument niet door de overeenkomst of de bestelling gebonden.
  § 3. Op de websites waarop handel wordt gedreven wordt uiterlijk aan het begin van het bestelproces duidelijk en leesbaar aangegeven of er beperkingen gelden voor de levering en welke betaalmiddelen worden aanvaard.
  § 4. Wanneer de overeenkomst gesloten wordt met behulp van een techniek voor communicatie op afstand die beperkte ruimte of tijd biedt voor het tonen van de informatie, verstrekt de onderneming, via die specifieke techniek voordat de overeenkomst gesloten wordt, ten minste de precontractuele informatie betreffende de voornaamste kenmerken van de goederen of de diensten, de identiteit van de onderneming, de totale prijs, het herroepingsrecht, de duur van de overeenkomst en, in geval van overeenkomsten voor onbepaalde tijd, de voorwaarden om de overeenkomst op te zeggen, zoals bedoeld in artikel VI.45, § 1, 1°, 2°, 5°, 8° en 15°. De overige in artikel VI.45, § 1, bedoelde informatie wordt door de onderneming verstrekt, overeenkomstig paragraaf 1 van dit artikel.
  § 5. Onverminderd paragraaf 4 maakt de onderneming, indien zij de consument opbelt met het oogmerk een overeenkomst op afstand te sluiten, aan het begin van het gesprek met de consument, haar identiteit, en desgevallend, de identiteit van de persoon namens wie zij opbelt, alsmede het commerciële doel van de oproep kenbaar.
  § 6. De Koning kan, voor de sectoren van de professionele activiteit of voor de categorieën van producten die Hij aanwijst, bepalen dat wanneer een overeenkomst per telefoon wordt gesloten, de onderneming het aanbod moet bevestigen aan de consument, die alleen gebonden is nadat hij het aanbod heeft getekend of zijn [2 instemming met behulp van een duurzame gegevensdrager]2 heeft gestuurd. [2 ...]2
  § 7. De onderneming verstrekt de consument op een duurzame gegevensdrager de bevestiging van de gesloten overeenkomst binnen een redelijke periode na sluiting van de overeenkomst en uiterlijk bij de levering van de goederen of voordat de uitvoering van de dienst begint.
  Deze bevestiging omvat:
  a) alle in artikel VI.45, § 1, bedoelde informatie, tenzij de onderneming die informatie al vóór de sluiting van de overeenkomst op afstand op een duurzame gegevensdrager aan de consument heeft verstrekt, en
  b) desgevallend, de bevestiging van de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming en de erkenning van de consument overeenkomstig artikel VI.53, 13°.
  § 8. Indien de consument wenst dat de verrichting van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of in een bepaalde hoeveelheid, of van stadsverwarming aanvangt tijdens de in artikel VI.47, § 2, bepaalde herroepingstermijn, eist de onderneming dat de consument daar uitdrukkelijk om verzoekt.]1

 
Top