TOEPASSINGSGEBIED
Deze disclaimer is van toepassing bij elke raadpleging van www.kampeerder.be
EIGENAAR EN TOEPASSING

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is De Kampeerder BVBA, met maatschappelijke zetel:

Leopoldstraat 21
2000 Antwerpen
Ondernemingsnummer: 0420.139.563

Verder genoemd de verkoper, de websitehouder of de ondernemer. Door eenvoudige raadpleging van deze website aanvaardt de bezoeker uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. De websitehouder houdt zich het recht voor de bepalingen van de disclaimer steeds eenzijdig wijzigen.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
De intellectuele eigendomsrechten op de website, de logo’s, de informatie, interactieve toepassingen, … horen toe aan de websitehouder en zijn tevens auteursrechtelijk beschermd.  Het kopiëren, aanpassen of wijzigen van een deel of van geheel deze site onder welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toelating de eigenaar is verboden.  Inbreuken zullen burgerlijk en strafrechtelijk vervolgd worden.  De bezoeker van deze site krijgt de toelating om de geraadpleegde gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.
BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, hebben de pagina’s en simulaties die de bezoeker raadpleegt of verkrijgt via interactieve toepassingen een zuiver informatieve waarde.
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Alle gegevens op deze website worden met de grootste zorgvuldigheid onderhouden waarbij enkel betrouwbare bronnen worden aangewend. Gelet op de snelle evolutie en complexiteit van de materie kan geen garantie worden gegeven betreffende de accuratesse en volledigheid van de informatie die via deze website wordt aangeboden. Daarom wordt alle aansprakelijkheid voor directe en indirecte schade ingevolge de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website en/of de toegang tot en het gebruik van interactieve toepassingen afgewezen.

De websitehouder besteedt de nodige zorg aan de veilige toegang tot online diensten, toegankelijk voor klanten en geregistreerde gebruikers, door beveiligingssystemen te hanteren conform de technologische ontwikkelingen. Om toegang te krijgen, moet de gebruiker zijn identiteit bewijzen aan de hand van een identificatieprocedure die alleen hij kan toepassen. De gebruiker verbindt er zich toe de dienst als een goede huisvader te gebruiken en alles in het werk te stellen om te voorkomen dat derden kennis kunnen nemen van de identificatieprocedure die strikt persoonlijk is.  De verantwoordelijkheid voor het naleven van deze identificatieprocedure en voor de schadelijke gevolgen van het misbruik van de identificatieprocedure ligt uitsluitend bij de gebruiker.

De website is in principe steeds raadpleegbaar behoudens perioden van technische en inhoudelijke onderhoudswerken of herstel van defecten. De websitehouder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte schade als gevolg van onbeschikbaarheid van de website of onderdelen ervan, van beperkingen in gebruik, edm.

PRIVACY
De websitehouder respecteert de privacy van de gebruikers van haar website in overeenstemming met de bepalingen van de Privacywet van 8 december 1992. Meer info vindt u in ons privacybeleid.
TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK
Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de verkoper bevoegd.