TOEPASSINGSGEBIED
Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en aankopen die worden gedaan via de webshop www.kampeerder.be
EIGENAAR EN TOEPASSING

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is De Kampeerder BVBA, met maatschappelijke zetel:

Leopoldstraat 21
2000 Antwerpen
Ondernemingsnummer: 0420.139.563

Verder genoemd de verkoper, de websitehouder of de ondernemer. Deze algemene verkoopsvoorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene of bijzondere voorwaarden van de klant. De websitehouder kan de bepalingen van huidige algemene voorwaarden steeds eenzijdig wijzigen. De bescherming van persoonsgegevens is onderworpen aan ons privacybeleid. Het gebruik van de website is onderworpen aan onze disclaimer.

PRIJZEN EN KORTING
  • Alle prijzen op de website zijn in Euro en zijn incl. BTW en kosten (Bebat, Recupel).
  • De prijzen zijn exclusief eventuele verzendkosten. De berekening van de bijkomende verzendkosten kan op elk ogenblik geraadpleegd worden bij Verzendkosten.
  • Prijzen bij artikels met meerdere opties kunnen verschillen bij verschillende maten/lengtes/kleuren/... De prijs past zich automatisch aan wanneer u de gewenste optie selecteert.
  • Promo's worden duidelijk weergegeven, de doorstreepte prijs is de originele prijs zonder korting, de andere vermelde prijs is de kortingsprijs. Voor kortingsartikelen wordt geen tegoedbon gegeven.
  • Tegoedbons zijn (nog) niet bruikbaar op de website en zijn enkel te gebruiken in onze 2 fysieke winkels.

HERROEPINGSRECHT

De klant heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 30 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

AANSPRAKELIJKHEID

De verkoper is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals financiële verliezen aan intresten of beleggingen of verhoopte winsten, gevolgen van een staking, verhoging van de algemene kosten, enz. Indien mogelijk zal de verkoper de fout op eigen kosten herstellen. De klant zal in dat geval geen aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding. Indien de klant van zijn eventueel recht op schadevergoeding gebruik wil maken, dient hij dit binnen de 6 weken na het zich voordoen van de vermeende fout van de verkoper te melden via aangetekend schrijven. Dit op straffe van verval van dit recht. De aansprakelijkheid van de verkoper is steeds beperkt tot het bedrag van de bestelling.

Deze algemene voorwaarden sluiten de aansprakelijkheid voor bedrog, opzet, grove fout, dood of lichamelijke schade niet uit.

KLACHTEN
Alle klachten moeten worden gemeld binnen de zeven werkdagen vanaf de levering ofwel op volgend email adres: info@kampeerder.be ofwel door middel van een aangetekend schrijven. Indien de klacht als gegrond wordt bevonden, zal de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zijn tot herstelling of omruiling.
GARANTIE

De garantietermijn op onze goederen is 2 jaar.

Op de aankopen als consument is de wettelijke garantie van toepassing. De wettelijke regeling vindt zijn oorsprong in een Europese richtlijn van 1999 (1999/44/EG). Die werd omgezet in Belgische wetgeving (wet van 1 september 2004) en is opgenomen in het burgerlijk wetboek (art. 1649bis-1649octies).Mmeer info: https://economie.fgov.be/nl/themas/online/belmed-onlinebemiddeling/alternatieve/topics-de-kijker/garantiegeschillen/garantieregeling

OVERMACHT
De verkoper is bevrijd van zijn verbintenissen in geval van overmacht. Als gevallen van overmacht worden steeds beschouwd: brand, technische stoornissen, computeruitval en alle situaties die de werking ernstig bemoeilijken.

Indien er zich effectief een geval van overmacht voordoet, is de verkoper bevrijd van zijn verplichtingen, zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en dit zolang de oorzaak en de gevolgen van overmacht bestaan. De verplichtingen, aldus geschorst, zullen opnieuw uitgevoerd worden vanaf het ogenblik dat de gevolgen of de oorzaak van niet-uitvoering verdwijnen.
TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht.
In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de verkoper bevoegd.

Uitgebreide info vindt u terug op de website van de FOD Economie:

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2013022819&table_name=wet