Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

www.kampeerder.be
De Kampeerder BV
Leopoldstraat 21
2000 Antwerpen


ARTIKEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN

www.kampeerder.be is een e-commerce website van De kampeerder BV, BTW BE0420.139.563, Leopoldstraat 21, 2000 Antwerpen. Deze web- site biedt haar klanten de mogelijkheid om digitale producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van De Kampeerder moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten.

ARTIKEL 2: PRIJS

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief Belgische BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. 

De vermelde prijzen zijn geldig op het moment van publicatie, waarna zij onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen. Verzendingskosten zijn niet van toepassing daar dit digitale producten betreft.

ARTIKEL 3: AANBOD

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden De Kampeerder niet. De kampeerder is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De Kampeerder is in geen geval aansprakelijk voor de door haar verstrekte adviezen, voor door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens of ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bepaalde producten, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via info@kampeerder.be

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door De Kampeerder. (bedrijfsnaam)kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

ARTIKEL 4: ONLINE AANKOPEN

Hoe een bestelling plaatsen?

U kiest uw favoriete artikelen en plaatst die in uw winkelmandje.

Om de bestelling af te ronden klikt u op ‘Bekijk winkelmandje’ en doorloopt u onderstaande stappen in het bestel- en betaalproces:

  • Vul uw persoonlijke gegevens in
  • Selecteer de gewenste betalingswijze (overschrijving, bankkaart, bank app, …)
  • Bekijk nog een laatste keer uw gegevens en rond de bestelling definitief af
  • Na afronding wordt de bestelling per mail bevestigd en zorgvuldig verwerkt

De Kampeerder is gerechtigd om een bestelling te weigeren ingevolge van een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.

ARTIKEL 5: LEVERING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Uw betaalbewijs samen met het order nummer van uw bestellingen gelden als toegangsticket voor deelname aan het evenement.

ARTIKEL 6: KLACHTEN OF BETWISTINGEN

Klachten of betwistingen dienen door de klant binnen de 2 dagen na ontvangst van de orderbevestiging gemeld te worden per email.

Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling en de verkoper kan geen schadevergoeding verschuldigd zijn, noch kan hem enig andere sanctie worden opgelegd. De aansprakelijkheid van de verkoper kan niet worden ingeroepen wanneer het niet naleven van zijn verbintenissen te wijten is aan gevallen van overmacht, zoals oorlog, onlusten, gedeeltelijke of algemene staking, gedeeltelijke of algemene lock-out, besmettelijke ziekten, exploitatie-ongevallen, brand, enz.

ARTIKEL 7: RISICO OVERDRACHT

De risico overdracht wegens verlies of beschadiging vindt ten aanzien van de particuliere consument plaats op het ogenblik van de levering. De Klant dient bij ontvangst van de goederen de aankoop nogmaals te controleren. Bij afwijkingen dient de klant onverwijld contact op te nemen met De Kampeerder via info@kampeerder.be

ARTIKEL 8: EIGENDOMSVOORBEHOUD

De artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van De Kampeerder. De bestelde artikelen (orderbevestiging met bestelnummer) worden pas verzonden, na volledige betaling door de klant. Levering gebeurt digitaal zijnde via email.

ARTIKEL 9: HERROEPINGSRECHT

Daar dit toegangstickets betreft voor een evenement, is herroepingsrecht van uw aankoop niet van toepassen. 

ARTIKEL 10: KLANTENDIENST

De klantendienst van De Kampeerder is bereikbaar per post op het volgende adres: Leopoldstraat 21, 2000 Antwerpen, op het telefoonnummer 03 361 05 60 en via email op info@kampeerder.be. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

ARTIKEL 11: PRIVACY

De verantwoordelijke voor de info verwerking, De Kampeerder, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door de klant meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor de uitvoering en het verwerken van de bestellingen, het beheer van het klantenbestand en het versturen van direct marketing, in de zin dat het klantenbestand door De Kampeerder gebruikt wordt om de klanten op de hoogte te houden van promoties en nieuwigheden en om de klant gepersonaliseerde aanbiedingen te versturen.

De klant beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de klant via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan De Kampeerder gratis de schriftelijke mededeling bekomen van zijn persoonsgegevens. Indien nodig kan de klant ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: de klant kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan de klant zich steeds richten tot De Kampeerder via e- mailadres info@kampeerder.be

Wij behandelen de gegevens van de klant als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Het paswoord van de klant wordt gecodeerd opgeslagen, De Kampeerder heeft dus geen toegang tot dit paswoord.

De Kampeerder houdt online anonieme bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien de klant vragen heeft over deze privacy statement, kan de klant De Kampeerder contacteren via e-mail op info@kampeerder.be

ARTIKEL 12: GEBRUIK VAN COOKIES

Tijdens een bezoek aan de site www.kampeerder.be kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van de computer van de klant geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Meer informatie omtrent privacy & cookies, kunt u terugvinden in het privacybeleid van De Kampeerder.

ARTIKEL 13: AANTASTING GELDIGHEID - NIET VERZAKING

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door De Kampeerder om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

ARTIKEL 14: WIJZIGING VOORWAARDEN

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt en de algemene verkoopsvoorwaarden van De Kampeerder. In geval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.

ARTIKEL 15: BEWIJS

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

ARTIKEL 16: TOEPASSELIJK RECHT - GESCHILLEN

Op deze voorwaarden is enkel het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen tussen de klant en De Kampeerder www.kampeerder.be zullen uitsluitend behandeld worden door de rechtbank van koophandel te Ieper.

Splits e-mailadressen met een komma.

Frankrijklei 109, 2000 Antwerpen
0032 (0)3 226 18 73
info@kampeerder.be
Maandag tot en met zaterdag 10u-18u

Leopoldstraat 21, 2000 Antwerpen
0032 (0)3 226 05 49
k1@kampeerder.be
Maandag tot en met zaterdag 10u-18u